Agata Trzcińska
doktor nauk społecznych, psycholog i ekonomista

Jest asystentem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Autorka szeregu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach. Współautorka książki „Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży”.

Poza pracą naukową, posiada doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów związanych z edukacją ekonomiczną dzieci i młodzieży. W ramach współpracy z różnymi instytucjami (m.in. Ekonomicznym Uniwersytetem Dziecięcym, Uniwersytetem Dzieci, Audytorium 17 i NBP), prowadziła dla dzieci i dorosłych warsztaty dotyczące edukacji ekonomicznej. 

2016 © Bank Zachodni WBK
Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.